Follow Me

Close

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu jest placówką oświatowo-wychowawczą obejmującą swym zasięgiem dzieci i młodzież szkół podstawowych, szkół średnich, gimnazjów, oraz przedszkoli. Tygodniowo organizujemy czas wolny ponad 1450 uczestnikom, zapewniając im możliwość rozwijania zainteresowań twórczych takich jak: plastycznych, muzycznych, aktorskich, wokalnych, literackich, tanecznych, sportowych, naukowych. Organizujemy dzieciom i młodzieży udział w 103 kołach zainteresowań, umożliwiając korzystanie z wielu pracowni m.in.: muzycznych, baletowej, plastycznej, rękodzieła, modelarskiej, sportowej, naukowej, informatycznej.
Organizacja działalności Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu oparta jest na pracy kół zainteresowań tworzących:

 

  • 11 pracowni
  • 103 koła zainteresowań

 

Celem naszej pracy jest prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenia umiejętności, pogłębianie wiedzy oraz przygotowanie młodego człowieka do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Placówka nasza realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne we współpracy z rodzicami, szkołami oraz środowiskiem lokalnym.
Zajęcia organizowane w MDK nr 2 cieszą się dużym zainteresowaniem, a efektem tego jest aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego naszych uczestników w miłej atmosferze, pod okiem kompetentnych, przychylnych i otwartych nauczycieli.
Placówka nasza zachęca, umożliwia i przygotowuje dzieci i młodzież do udziału w konkursach artystycznych i rekreacyjno-sportowych o zasięgu miejskim, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Jest organizatorem wielu imprez i działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniu społecznemu.

 

Od 01.03.2007 roku placówka prowadzi działalność poza swoją siedzibą w dzielnicy Bytom – Miechowice.

Po zdiagnozowaniu potrzeb uruchomiła ofertę zajęć w formie kół zainteresowań dostosowanych do potrzeb i zainteresowań dzieci i młodzieży z tego środowiska.

Zajęcia prowadzone w oddziale MDK nr 2 realizowane są w:

 • Klubie „Muza” Spółdzielni Mieszkaniowej w Miechowicach, ul. Felińskiego 19
 • Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Miechowicach, ul. Nickla 19
 • Szkoła Podstawowa nr 33 w Miechowicach, ul. Matki Ewy 9
 • Szkoła Podstawowa nr 54 w Miechowicach, ul. Reptowska 86
 • Gimnazjum nr 8 Bytom-Karb, ul. Worpie 14/16
 • Przedszkole nr 36 Bytom-Karb, ul.Popiełuszki 11
 • Szkoła Podstawowa nr 21 Bytom-Karb,ul. Racławicka 17

 

Inne zajęcia zamiejscowe prowadzone przez MDK nr 2 przy współpracy:

 • Bytomski Ośrodek Edukacyjny, ul. Karola Miarki 29 – PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I BUDOWY POJAZDÓW