Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu


 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-06-20

  Imieniny: Bogny, Rafaeli


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 515676
  • Do końca roku: 194 dni
  • Do wakacji: 1 dzień

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

mdk2.bytom.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  1. cel linku nie jest odpowiednio określony,
  2. załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  3. pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  4. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  1. pochodzą z różnych źródeł,
  2. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  3. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  4. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Kontakt z Młodzieżowym Domem Kultury nr 2 jest możliwy poprzez:

 • pocztę elektroniczną: sekretariat@mdk2.bytom.pl
 • telefonicznie: 32 281 21 73
 • listownie na adres:
     Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
     Ks. Jerzego Popiełuszki 9
     41-902 Bytom

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 9
Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście główne znajduje się od ulicy księdza Jerzego Popiełuszki 9 przez drzwi główne zabezpieczone kratami, bez utrudnień.

Do budynku wchodzi się bezpośrednio z ulicy, osoby z niepełnosprawnościami nie mają problemów  wjazdu na teren placówki .  Wejście od strony terenu zielonego  schodami w górę ( 7 stopni ) bez możliwości podjazdu. Wejście od strony terenu zielonego  do pracowni projektowania i budowy pojazdów  po przemieszczeniu się schodami w dół  (5 stopni) brak  podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami ze względu na zabudowę  budynku .Wyjście ewakuacyjne od strony ogrodu (12 stopni) brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek parterowy z dwoma poziomami, zabudową  piwniczną i częściową  kondygnacją pierwszego piętra.

Dostępność korytarzy, schodów

Parter  niższy dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze znajduje się aula, szatnia, pracownie  plastyczna, językowa, modelarnia, sportowa oraz wydzielona  strefa dla dzieci najmłodszych. Toalety włącznie z toaletą dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze niższym.

Parter podwyższony  częściowo niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście na parter podwyższony z parteru niższego  schodami ( 3 stopnie ) od strony terenu zielonego ( 7 stopni). Znajdują się tutaj gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora , pokój nauczycielski, księgowość, sekretariat placówki oraz pracownia klubu z wyobraźnią .

Przestrzeń piwniczna. W przestrzeni piwnicznej znajdują się pracownie ceramiczna, muzyczne. Do tej części dostęp wyłącznie schodami z parteru podwyższonego (17 stopni), z terenu zielonego  (10 stopni).

Pierwsze piętro niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami. W tej części znajduje się pracownia informatyczna oraz krawiecka . Wejście tylko schodami  (21 stopni) .

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Nie stosuje się.

Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

MDK nr 2 posiada parking, który jest dostępny dla pracowników i rodziców bez wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wjazd przez bramę.

Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia)

Nie ma ograniczeń.

Tłumacz migowy na miejscu lub on-line

Nie ma.

Inne informacje

Na terenie zielonym placówki znajduje się boisko oraz plac zabaw. Ta część jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
Ks. Jerzego Popiełuszki 9
41-902 Bytom

E-mail: sekretariat@mdk2.bytom.pl
Telefon: 32 281 21 73

Dokumenty do pobrania:

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego (PDF, 2137 KB)